Grønland
 
 
Indhold
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUS I FORMIDLING FOR GRØNLANDSKE
STUDERENDE I DANMARK

Målet med projektet er at udvikle et fortløbende kursus for grønlændere under uddannelse i Danmark, for hvem et mangelfuldt dansk opleves som et handi-
cap. Hensigten er at give de grønlandske kursister/studerende bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelser.

Baggrunden for tiltaget er erfaringer fra VUC undervisningen og fra Uddan-
nelses vejledningen på Det Grønlandske Hus i Aalborg, Aalborgimi Kalaallit Illuat. Disse erfaringer viser, at det ikke kun er sproglige problemer, men også kulturelle forskelle, der hæmmer de grønlandske uddannelsessøgende. Den
danske undervisningsform, der fordrer, at de studerende kan fremlægge fagligt materiale såvel mundtligt som skriftligt, er f.eks. ofte et problem.

Kurset tager udgangspunkt i et HF dansk modul, tilpasset de behov, grøn-
landske kursister typisk vil have. Dette sker i vid udstrækning på baggrund af samarbejde med Det grønlandske Hus, hvilket har gjort det muligt at inddrage ”ældre” studerendes erfaringer i planlægningen af kurset.

Der vil således blive lagt særlig vægt på retorik, argumentation og hermed såvel mundtlig som skriftlig formidling. I et vist omfang vil der blive taget ud-
gangspunkt i de studerendes egne oplevelser, og i forlængelse heraf, er det hensigten at slutte forløbet med et projekt, hvor hver især skriver om deres erfaringer med at være grønlandsk uddannelsessøgende i Danmark. Projektet tænkes at munde ud i en bog, som andre grønlandske studerende kan få glæde af.

Målgruppen er samtlige grønlændere, der er under uddannelse, og som lever op til de krav, der stilles for at kunne blive optaget på HF. Omfanget vil være 4 timer om ugen i 45 uger, fordelt på 3 semestre. Det første semester skal fungere som pilotprojekt, og de to sidste som et samlet forløb, hvor der kan trækkes på de erfaringer, det er gjort i den første del af forsøget. Dette vil også give mulighed for at vurdere den optimale længde af kurset.

Undervisningen ligger om aftenen og foregår på Det Grønlandske Hus.

Bortset fra det faglige udbytte, vil det uden tvivl være en fordel for kursisterne at dele erfaringer med andre unge under uddannelse i Danmark.

På nuværende tidspunkt, hvor der kun har været gjort opmærksom på kurset i ganske få dage, er der allerede 4 kursister, der har meldt sig kurset, såfremt det bliver en realitet.

Den økonomiske støtte er helt nødvendig, eftersom VUC Nordjyllands øko-
nomiske situation er uhyre presset efter strukturændringen. Konsekvensen heraf har bl.a. været, at den gennemsnitlige holdstørrelse i Aalborg er sat til 27 kursister. Når det gælder et forsøgs- og udviklingsprojekt som det beskrev-
ne, vil det være helt urealistisk og pædagogisk uforsvarligt med hold på denne størrelse. Den optimale holdstørrelse vil vi vurdere til at være på 10 til 15 kursister.

Det er vores håb, at udviklingen af Danskkursus for grønlændere under uddannelse vil betyde, at det bliver et permanent tilbud. Vi forventer, at evalueringerne af kurset vil vise, at der er et klart behov, og at kurset har en positiv effekt i forhold til at fastholde de grønlandske uddannelsessøgende i deres respektive uddannelser. Forudsat, at dette sker, vil der være gode muligheder for at søge Det grønlandske Hjemmestyre om støtte til et permanent udbud af kurset.

Endelig betyder formidlingen af erfaringerne, at det også vil være muligt af drage nytte af disse andre steder i landet.

EVALUERING AF DANSKKURSUS FOR GRØNDLANDSKE STUDERENDE

Kurset har løbet fra d. 4. februar til d. 20. maj med 4 ugentlige timer, altså i alt 52 timer. Kurset har været et pilotprojekt som optakt til det egentlige kursus, der starter 2. september 2009, og som løber over hele skoleåret.

Jeg havde ikke tidligere arbejdet med den type undervisning, men fra forskellig side havde jeg fået at vide, hvilke problemer, jeg kunne regne med ville dukke op. Der var en del, men først og fremmest kunne jeg forvente, at det ville være så som så med mødeaktiviteten, og at niveauforskellen ville være meget stor.

For at imødegå det første problem har jeg lagt stor vægt på det sociale, og som noget af det første fik vi en kageordning i stand. I starten af retorik-
undervisningen fik de til opgave at lave et mundtligt oplæg, hvor de fortalte om deres studiestart, og hvordan de havde oplevet den første dag på studiet. Desuden kom vi i forbindelse med argumentationsanalysen til at diskutere en lang række emner, hvor de hver især skulle komme med deres velargumen-
terede holdninger. Endelig er undervisningen foregået på Det grønlandske Hus, som alle kursisterne kendte godt på forhånd – og som lagde kaffe til. Alt dette betød, at vi kom til at lære hinanden godt at kende, og at holdet kom til at fungere som et hold. At alle kursisterne er begavede og sympatiske, har naturligvis gjort det nemmere at skabe den korpsånd, som jeg mener, er helt afgørende for et godt forløb.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at den største udfordring, og det, jeg har skullet arbejde mest intenst med, er den store niveauforskel på holdet! Det
var oplagt, at de havde vidt forskellige behov, som jeg har forsøgt at dække så godt som muligt. En af måderne, jeg har gjort det på, er ved at sætte den første lektion af til konferencetime, som jeg har brugt til at give individuel undervisning. Det har drejet sig om gennemgang af skriftlige opgaver, hurtig-
læsningskursus mm. Projektet med at skrive vores bog, hvor jeg diskuterer de forskelle bidrag med hver enkelt kursist, har været endnu en måde at give individuel sprogundervisning på. Fællestimerne har vi brugt til det mere gene-
relle, hvor vi har arbejdet med mundtlig og skriftlig formidling.

På baggrund af løbende evalueringer har jeg forsøgt at tilrettelægge forløbet, så hver enkelt har kunnet få størst mulig udbytte af undervisningen. Det har betydet, at jeg ikke har kunnet lægge en fast plan, men har været nødt at planlægge fra gang til gang. Det har bl.a. kunnet lade sig gøre, fordi kursis-
terne ikke har skullet forberede sig hjemme. En sådan undervisningsform kræv-
er naturligvis en større indsats fra lærerens side, men jeg mener helt afgjort, at det har været umagen værd.

Målet med kurset har været at give de grønlandske studerende bedre mulig-
heder for at gennemføre et studieforløb ved at forbedre deres sproglige og formidlingsmæssige kompetencer. Det har været et kort forløb, men på baggrund af både de skriftlige og de mundtlige evalueringer kan jeg konsta-
tere, at kurset langt hen ad vejen har levet op til det, jeg håbede på. En vigtig grund er uden tvivl, at holdet kun har været på 7 kursister. Jeg vil der-
for klart anbefale, at kommende hold bliver på maksimum 12 kursister.

For mig har det været spændende, udfordrende – og en stor fornøjelse!

 

Hjem
Grønland


Sidst opdateret 01-09-2010
Copyright © 2003-2010 Berit Johnsen